Kod obnavljanja stana, spomenički zaštićenih objekata ili objekata s oblikovno zahtjevnim fasadama jedina je mogućnost za poboljšanje toplotne zaštite izolacija zidova s unutrašnje strane. Toplotno-izolacione ploče Multipor odlične su za sve vrste masivnih zidova bez parne blokade. Izuzetno su podesne i za manje toplotno-izolacione zahvate u unutrašnjosti starijih postojećih zgrada, prije svega višestambenih objekata.

POSTUPAK POSTAVLJANJA PLOČA:

Provjeravanje ravnosti zida

Rezanje toplotno-izolacionih ploča Multipor

Nanošenje Multipor lakog maltera

Ploča Multipor s nanosom Multipor lakog maltera

Provjeravanje ravnosti zida

Rezanje toplotno-izolacionih ploča Multipor

Nanošenje Multipor lakog maltera

Ploča Multipor s nanosom Multipor lakog maltera

Provjeravanje ravnosti zida

Rezanje toplotno-izolacionih ploča Multipor

Nanošenje Multipor lakog maltera